www.wnoz.ath.bielsko.pl

w związku z faktem, że nadal są osoby, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia się, zostaje przesunięty termin dokonywania wpłat do 24 października.

24 października jest terminem OSTATECZNYM. Przypominamy, że osoby, które się nie ubezpieczą nie mogą wziąć udziału w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, a to skutkuje NIEZALICZENIEM przedmiotów i ich powtarzaniem, w niektórych przypadkach powtarzaniem całego semestru.

Państwa ubezpieczenia w pracy nie obejmują waszego udziału w zp i pz jako studentów! Mimo ich posiadania i tak muszą Państwo zawrzeć ubezpieczanie, na którym jesteście wymienieni jako STUDENCI.

Przypominam, że koszt ubezpieczenia to 48,00 zł – płatności należy dokonać osobiście (konieczność pisemnego potwierdzenia zapoznania się z RODO i OWU – wymóg PZU) w Dziekanacie WNoZ (budynek L, 2 piętro, pok.207), płatność tylko gotówką. Dziekanat funkcjonuje normalnie w niezmienionych godzinach pracy http://wnoz.ath.bielsko.pl/contact/

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1449/2020/2021 z dnia 09.10.2020 (zarządzenie w załączeniu) zajęcia dydaktyczne w dniach 10.10.2020-25.10.2020 odbywają się tylko w formie zdalnej, również te zajęcia, które miały odbyć się w siedzibie uczelni (np. laboratoria medyczne).

Zajęcia przeprowadzane poza siedzibą uczelni (praktyki zawodowe) odbywają się bez zmian.

Dodatkowo informuję, że Dziekanat w tych dnia będzie normalnie otwarty.

Zarządzenie

Szanowni Państwo,

 

przypominamy o konieczności dokonania wpłaty na Ubezpieczanie do 16 października.

Ubezpiecznie – Zgodnie z Regulaminem praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu student musi posiadać ubezpieczenie NNW (od nieszczęśliwych wypadków) rozszerzone o postępowanie poekspozycyjne na HIV i WZW typu B oraz ubezpieczanie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Opłatę za ubezpieczenie student ponosi raz w roku. W roku akademickim 2020/2021 opłata za ubezpieczanie NNW i OC wynosi 48,00 zł. Opłaty można dokonać w Dziekanacie WNoZ do 16 października (płatność tylko gotówką). Przypominamy, że posiadanie w/w ubezpieczeń jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

Szanowni Państwo,

wykaz grup na przedmiot Podstawy Pielęgniarstwa dla I roku kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia znajduje się w poniższym pliku.

 

Grupy I rok

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w domu studenckim ATH mamy jeszcze wolne miejsca. Funkcjonuje on w pełnym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Studenci kwaterowani są w pokojach pojedynczo, bez względu na wielkość pokoju. Zapraszamy!

Informacje można uzyskać bezpośrednio w domu studenckim pod nr telefonu: (33) 8279650

Minęło 15 lat współpracy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów tworzących  Wydział Nauk o Zdrowiu. Jubileusz ten jest okazją do wspomnień i podsumowań dynamicznego rozwoju naszej Jednostki. Dzięki ogromnej życzliwości Władz Rektorskich Akademii Techniczno- Humanistycznej, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz dyrekcji placówek służby zdrowia współpracujących z Wydziałem, spełnione zostały ambitne cele wyznaczone na początku istnienia WNoZ, do których należały: utworzenie kierunku Ratownictwo Medyczne, rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału, wspieranie indywidualnego rozwoju naukowego zarówno kadry nauczycielskiej jak i studentów, coraz szersza tematyka badań naukowych realizowanych w trakcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek będących nauczycielami akademickimi.

Ważnym elementem działalności Wydziału było i jest  kształtowanie u studentów postawy poszukiwania wiedzy, samorozwoju i poszanowania godność człowieka. Z satysfakcją Władze Dziekańskie Wydziału wspierają liczne inicjatywy studentów skierowane do społeczności lokalnej, co przyniosło uznanie znaczenia Wydziału Nauk o Zdrowiu dla Regionu Podbeskidzia.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji wyzwań, jakie niosło ze sobą te 15 lat i mam nadzieję, że kolejne lata będą równie pełne sukcesów i znaczących osiągnięć naszego Wydziału.

Historia Wydziału rozpoczyna się wraz z Uchwałą Senatu Akademii Techniczno- Humanistycznej z dnia 5 marca 2004 roku w której podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej Uczelni poprzez wprowadzenie kształcenia w zawodzie pielęgniarki. Kolejną Uchwałą Senatu z dnia 23 września 2005 podjęto decyzję o utworzeniu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Wydział na początku istnienia mieścił się w budynku przy ul. Konopnickiej 6 – dawnym Medycznym Studium Zawodowym. To tam zorganizowano pierwsze sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria umiejętności pielęgniarski. Tam również znalazła swoją siedzibę Filia Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej wraz z czytelnią.

W październiku 2005 r. po raz pierwszy Wydział uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Akademii Techniczno- Humanistycznej.  Na studia dzienne spośród 135 kandydatów na podstawie konkursu świadectw przyjęto 67-u studentów, którzy odebrali indeksy z rąk ówczesnego Rektora Prof. Marka Trombskiego.

Czerwiec 2008 to czas pierwszych egzaminów dyplomowych i obron prac licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo studia dzienne I stopnia.

Oprócz studiów dziennych uruchomiono również zaoczne „studia pomostowe” dla pielęgniarek, na które przyjęto 70 osób. Od roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęto realizację projektu „Pielęgniarki i Pielęgniarze z licencjatem” dzięki któremu „studia pomostowe” na kierunku pielęgniarstwo finansowane były ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w realizacji projektu „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Od roku 2008 do 2011 studia pomostowe finansowane były na podstawie zawieranych z Ministerstwem Zdrowia umów o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwsze egzaminy dyplomowe na studiach pomostowych odbyły się w lutym 2007r.

Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał Rektor ATH –  prof. Marek Trombski oraz Dziekan Wydziału dr n. med. Teresa Grzywna

Niebawem dalszy ciąg historii Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH!!

Zapraszamy też na Facebook’a Wydziałowego!

https://www.facebook.com/Wydział-Nauk-o-Zdrowiu-Akademii-Techniczno-Humanistycznej-1781248575506383

W załączeniu Decyzja Dziekana

Decyzja Dziekana

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Immatrykulacją studentów I roku w dniu 29.09.2020r., Dziekanat WNoZ będzie otwarty w godzinach 12.00:14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta (nie powinno się używać w tym celu prywatnych kont).

Każdy student ATH posiada adres poczty elektronicznej w domenie @student.ath.edu.pl ,  który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/ . Aktywowane konto służy również do uwierzytelniania w usługach takich jak EDUROAM, Office365 oraz e-Uczelnia.

prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 

 

Trwa V edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Szanowni studenci II i III roku Pielęgniarstwa I stopnia oraz studenci Pielęgniarstwa II stopnia trwa piąta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą, w trakcie którego zdobędzie praktyczną wiedzę z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

Nie czekaj, prześlij swój pomysł już dziś! https://qsna.awardsplatform.com/

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2020!

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:

http://www.queensilvianursingaward.pl/edycja-qsna-2020/

Facebook:

https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAwardPoland/

Instagram:

https://www.instagram.com/queen_silvia_nursing_award_pl/

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na immatrykulacje, która odbędzie się 29.09.2020r. w budynku L, na pierwszym piętrze w sali 128 (Audytorium Maximum). Prosimy pamiętać o odświętnym charakterze wydarzenia, jak również o konieczności noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i dystansie społecznym.

 

Studentów pierwszego roku  Pielęgniarstwa studiów licencjackich zapraszamy na godzinę 9.00.

Studentów pierwszego roku Ratownictwa medycznego studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych zapraszamy na godzinę 10.00.

Studentów pierwszego roku Pielęgniarstwa studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych zapraszamy na godzinę 11.00.

 

Po uroczystym powitaniu Państwa w gronie studentów i zaprezentowaniu najważniejszych informacji dotyczących rozpoczęcia roku akademickiego. W holu na pierwszym piętrze będą mieli Państwo możliwość odebrania legitymacji studenckiej, podpisania ślubowania oraz uiszczenia opłaty za ubezpieczenie, jak również będzie możliwość zadania nurtujących Was pytań pracownikom Dziekanatu.

 

Ubezpieczanie – zgodnie z Regulaminem praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu student musi posiadać ubezpieczenie NNW (od nieszczęśliwych wypadków) rozszerzone o postępowanie poekspozycyjne na HIV i WZW typu B oraz ubezpieczanie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Opłatę za ubezpieczenie student ponosi raz w roku. W roku akademickim 2020/2021 opłata za ubezpieczanie NNW i OC wynosi 48,00 zł. Opłaty będzie można dokonać podczas spotkania w holu na pierwszym piętrze budynku L, lub w Dziekanacie WNoZ do 16 października (płatność tylko gotówką). Przypominamy, że posiadanie w/w ubezpieczeń jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

 

Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu

——————————————————-

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Nauk o Zdrowiu

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Tel. +48 (33) 82-79-403

www.wnoz.ath.bielsko.pl

wnoz@ath.bielsko.pl

Szanowni Państwo,

Poniżej do pobrania instrukcja:

Instrukcje

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że cały czas trwają prace nad przygotowaniem planu zajęć na rok akademicki 2020/2021. Gotowe plany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakładce: Plany zajęć dla WNoZ.

Szanowni Państwo Studenci I roku kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne  w roku akademickim 2020/21

Informujemy, iż na Państwa adresy mailowe zostały przesłane informacje dotyczące logowania do systemów akademickich, w tym do systemu umożliwiającego naukę zdalną. Bardzo prosimy o aktywację tych kont.

W lipcu 2020 ukazały się dwie publikacje książkowe prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH.

Wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej monografia  dr n. o zdr. Wioletty Pollok-Waksmańskiej pt. „Nawyki żywieniowe i elementy stylu życia wpływające na stan odżywienia dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie”

oraz wydany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich podręcznik pod redakcją dr n. o zdr.​ Tomasza Ilczaka   pt. „Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym”.

Gratulujemy !!!!