• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 27 PAŹ 20

  Jubileusz 15-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Minęło 15 lat współpracy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów tworzących  Wydział Nauk o Zdrowiu. Jubileusz ten jest okazją do wspomnień i podsumowań dynamicznego rozwoju naszej Jednostki. Dzięki ogromnej życzliwości Władz Rektorskich Akademii Techniczno- Humanistycznej, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz dyrekcji placówek służby zdrowia współpracujących z Wydziałem, spełnione zostały ambitne cele wyznaczone na początku istnienia WNoZ, do których należały: utworzenie kierunku Ratownictwo Medyczne, rozszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału, wspieranie indywidualnego rozwoju naukowego zarówno kadry nauczycielskiej jak i studentów, coraz szersza tematyka badań naukowych realizowanych w trakcie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek będących nauczycielami akademickimi.

  Ważnym elementem działalności Wydziału było i jest  kształtowanie u studentów postawy poszukiwania wiedzy, samorozwoju i poszanowania godność człowieka. Z satysfakcją Władze Dziekańskie Wydziału wspierają liczne inicjatywy studentów skierowane do społeczności lokalnej, co przyniosło uznanie znaczenia Wydziału Nauk o Zdrowiu dla Regionu Podbeskidzia.

  Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji wyzwań, jakie niosło ze sobą te 15 lat i mam nadzieję, że kolejne lata będą równie pełne sukcesów i znaczących osiągnięć naszego Wydziału.

  Historia Wydziału rozpoczyna się wraz z Uchwałą Senatu Akademii Techniczno- Humanistycznej z dnia 5 marca 2004 roku w której podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej Uczelni poprzez wprowadzenie kształcenia w zawodzie pielęgniarki. Kolejną Uchwałą Senatu z dnia 23 września 2005 podjęto decyzję o utworzeniu Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Wydział na początku istnienia mieścił się w budynku przy ul. Konopnickiej 6 – dawnym Medycznym Studium Zawodowym. To tam zorganizowano pierwsze sale wykładowe i seminaryjne oraz laboratoria umiejętności pielęgniarski. Tam również znalazła swoją siedzibę Filia Biblioteki Akademii Techniczno-Humanistycznej wraz z czytelnią.

  W październiku 2005 r. po raz pierwszy Wydział uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Akademii Techniczno- Humanistycznej.  Na studia dzienne spośród 135 kandydatów na podstawie konkursu świadectw przyjęto 67-u studentów, którzy odebrali indeksy z rąk ówczesnego Rektora Prof. Marka Trombskiego.

  Czerwiec 2008 to czas pierwszych egzaminów dyplomowych i obron prac licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo studia dzienne I stopnia.

  Oprócz studiów dziennych uruchomiono również zaoczne „studia pomostowe” dla pielęgniarek, na które przyjęto 70 osób. Od roku akademickiego 2006/2007 rozpoczęto realizację projektu „Pielęgniarki i Pielęgniarze z licencjatem” dzięki któremu „studia pomostowe” na kierunku pielęgniarstwo finansowane były ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w realizacji projektu „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Od roku 2008 do 2011 studia pomostowe finansowane były na podstawie zawieranych z Ministerstwem Zdrowia umów o dofinansowanie studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Pierwsze egzaminy dyplomowe na studiach pomostowych odbyły się w lutym 2007r.

  Uroczystego wręczenia dyplomów dokonał Rektor ATH –  prof. Marek Trombski oraz Dziekan Wydziału dr n. med. Teresa Grzywna

  Niebawem dalszy ciąg historii Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH!!

  Zapraszamy też na Facebook’a Wydziałowego!

  https://www.facebook.com/Wydział-Nauk-o-Zdrowiu-Akademii-Techniczno-Humanistycznej-1781248575506383